home > Algemene voorwaarden morpho dutch hair professional mbt de verkoop van producten

Algemene voorwaarden Morpho Dutch Hair Professional m.b.t. de verkoop van producten

Artikel 6. Betaling
6.1 De door Artègo NL Cosmetics BV geleverde artikelen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na aflevering. Koper zal door Artègo NL Cosmetics BV vooraf worden geïnformeerd over de mogelijke wijzen van betaling.
6.2 Artègo NL Cosmetics BV is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van koper te verlangen.
6.3 Na het verstrijken van de onder 6.1 genoemde betalingstermijn verkeert de koper van rechtswege in verzuim en is hij of zij over de opeisbare vordering wettelijke handelsrente (professionele kopers) of de wettelijke rente (particulieren) verschuldigd.
6.4 Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Artègo NL Cosmetics BV is gewezen op de te late betaling en Artègo NL Cosmetics BV koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Artègo NL Cosmetics BV gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

Artikel 7. Reclames en klachten
7.1 Bij zichtbare gebreken moet koper terstond doch uiterlijk binnen 8 werkdagen nadat de bestelde artikelen zijn afgeleverd per e-mail (webshop@morphohair.nl) reclameren, waarna de klacht met bekwame spoed door Artègo NL Cosmetics BV in behandeling zal worden genomen.
7.2 Na verloop van gemelde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft koper zijn of haar rechten terzake verwerkt.
7.3 Koper is in geen geval gerechtigd om de betaling van openstaande facturen op te schorten en/of over te gaan tot verrekening vanwege gebreken en/of andere klachten met betrekking tot de door Artègo NL Cosmetics BV geleverde artikelen.

Artikel 8. Garantie
8.1 Op de door Artègo NL Cosmetics BV geleverde artikelen is uitsluitend een expliciete garantie van toepassing, indien en voor zover deze wordt gegeven door de producent van de geleverde artikelen.
8.2 De eventuele garantie is niet van toepassing, indien de geleverde artikelen zijn beschadigd of anderszins niet (meer) voldoen aan de in redelijk daaraan te stellen eisen als een gevolg van onoordeelkundig gebruik danwel opzet of grove schuld aan de zijde van koper. Ook in geval er slechts sprake is van normale slijtage kan geen beroep worden gedaan op de garantiebepaling.

Artikel 9. Aansprakelijkheid, exoneratie en vrijwaring derden
9.1 Artègo NL Cosmetics BV is slechts aansprakelijk voor de als een rechtstreeks gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming door koper geleden of te lijden schade. In alle gevallen is de schade beperkt tot ten hoogste de opdrachtsom c.q. het factuurbedrag, tenzij er aan haar zijde sprake is van opzet of grove schuld.
9.2 Artègo NL Cosmetics BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade (stagnatie, stillegging productie), winstderving, etc. Ook is zij nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden.
9.3 Artègo NL Cosmetics BV is in geen geval aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, evenals voor schade veroorzaakt door computervirussen en het onderscheppen van datatransmissies van e-mail verkeer.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Indien Artègo NL Cosmetics BV niet in staat is aan één of meerdere verplichtingen uit de koopovereenkomst te voldoen tengevolge van feiten of omstandigheden die buiten haar macht zijn gelegen, is zij ter zake de uitvoering van deze overeenkomst, afgezien van hetgeen hiervoor is bepaald, niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van koper en zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) te ontbinden.
10.2 Onder genoemde feiten en omstandigheden zijn, naast bijv. vertragingen bij derden/ toeleveranciers, machinebreuk, stroomstoringen, stakingen, brand en natuurrampen, ook begrepen wettelijke en andere overheidsmaatregelen die aan nakoming in de weg staan.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 De door Artègo NL Cosmetics BV geleverde artikelen blijven haar eigendom, zo lang koper al het door hem of haar aan Artègo NL Cosmetics BV verschuldigde - rente en kosten alsmede betalingen vanuit eerdere transacties daaronder begrepen - niet heeft voldaan.
11.2 Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn of haar verplichtingen is Artègo NL Cosmetics BV te allen tijde gerechtigd om de door haar geleverde artikelen terug te halen. Koper is alsdan verplicht om hieraan zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

Artikel 12. Insolventie
Zowel Artègo NL Cosmetics BV als koper hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) en zonder schadeplichtig te zijn te ontbinden, in geval de andere partij in staat van surséance van betaling of in staat van faillissement verkeert.

Artikel 13. Persoonsgegevens
De door koper verstrekte persoonsgegevens zullen door Artègo NL Cosmetics BV worden verwerkt en opgenomen in een bestand. Zij zal zich bij de verwerking en het gebruik van deze gegevens houden aan de geldende privacy wetgeving en een eventueel door haar opgestelde privacy verklaring.

Artikel 14. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten met Artègo NL Cosmetics BV. is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Identiteit van de ondernemer
Artègo NL Cosmetics BV
Handelend onder de naam Morpho Dutch Hair Professional
Muskushouwsestraat 38,
6666 MC Heteren,
Nederland
Telefoonnummer: 026-4720006, bereikbaar tussen 9.00u en 17.00u op werkdagen.
E-mailadres: webshop@morphohair.nl
KvK-nummer: 53346211
Btw-identificatienummer: NL850846481B01